Page d'Accueil

Betit be nga di éyô

   

A nga bo na, beta éyô a ntele afan été. Nde a nga wum. Bekoé, a minguñ, a miam, ve sulan éyô yôp. Nde a boya na, Ôwôs Ngui ke ve so, a ba’abe nku’u zañ. Aku’u Koé, nnye ke a mbo’o mon élé. Akpwe ke a soé, ve vule tin éyô. Kulu ke a soé, a nto mon ébol nkok. Ve minguñ mi nga sôk, mevembe m’abame va, miam mi akobô va. Nde Kulu a nga bete tyiñ, nye na,

“A Akpwe kate’Aku’u Koé na, a kate bia Owôs Ngui na, a kate’e bôt b’adi éyô na, be ja’a éyô évô. Awu d’akame kôan”.

Nde a boya na, mongô ve to’é mfan, nye na,

“M’atame ke m’ajeñe koé”.

Nde a nga lumbu afan. A wulu afan, te yene koé, a nga ke a tyik, ve suane beta abôndôñ. A tele ndôñe yôp ana, a vô’ôlô mfa’a ya ndôñe yate na, fôé, fôé,

“Hoññ ho !”

Minguñ mi akobô. A beta vô’ôlô na,

 “Ioññ ! ioññ !”

Nnôm avembe a bam. Mongô na,

“Nde nne bekoé bana be maneya zu va”.

Ve a nga ke a sobô, a ke yian été élé si. Ve be nga di éyô yôpe va. Beta nnôm Oñguñ ve so kik , fôé, fôé, fôé, fôé, ndek ! A betebe. Mongô ve kolé mfan, baé ! kôp ! nnôm Ôñguñ a nga zu a tyiñelan, wôs ! mon ntut. Ba bevo’o be nga kutane mimbi. Nde mongô a nga dutu ôtyeñ, a ke a sobô, a ke tyi’i mon élé, a fombô ana, a vi’a teme na, Ngui é ba’a. Ve jô’é ôtyeñe si, ve kolé mfan, baé ! Ngui lepe lepe lep ! Wôk ! élé si. Nde mongô a nga ke tyi’ôlé ya zu soñ Oñguñ. A ye tyi’ôlé na, a vi’a teme na, Aku’e mbo’o. Ve sili Akuk, a nga zu. A nga soñ Oñguñe yôp, Oñguñ ve sotan, wôk ! w’azu ku vôm Ngui é nga ku. Mongô ve bamane na, a ke to’é biôm. Ane a ye daa wo na, a to’é Oñguñ, a vi’a teme na, Akpwe e maneya vule jenga élé si. Mongô ve tyele, a ke tebe analé. Nde a nga dutu fa, a nga soñetô beta ébasa’a, nde a nga zu beme je Akpwe nlô. A nga mane tyi’a Akpwe nlô. Nde a nga bamane biôm bite bise, ve zu jô’é avise si. A nyoñe fa a nga ke a tyi’i minko. A ye ke dutu nkol ébol nkok, a teme na, Kul é mbô. Nye na,

 “Ya, nnôme tate a ndi wo ana””.

Mongô a nga soo Ku. A nga mane fañe biôm.

Nde Kulu a nga bete mis, nye na,

“E ! A bobejañ, a me jô’ô ke mia dene na, mi ja’éyô évô. Awu d’akame kôan. Nsamba ôte bi nga ke nlame wu”.

Ane betit be nga jañ ana éyô.

 
 

Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive