Page d'Accueil

Fianga mon Onon

   

A nga bo na, ônon ve mane tyek. Nde ô nga bô'ôbô mon éyele yôp. Wôna, éyoñ melu me nga lôt, nyia na,

"Me tame ke m'ajeñ ayôme biôme ya di".

Nde a nga kôlô, a ke. Eyoñ a nto ôbe ôyap, mone na,

'Me tame ye'é fianga".

Ve dené nlô dumba'a yôp,

"Tyoé, tyoé, tyoé, tyoé !"

Eyoñ nyia a nga wô'ô nalé, ve ji'a so mbi. Nye na,

"A mone wom, jé é bo ?"

Mone na,

"Momo, jôm é nji bo ma, m'aye'é fianga".

Nyia ve bulan.

Mon ve beta telé anyu yôp,

"Tyoé, tyoé tyoé !"

Nyia ve beta so, nye na,

"A mone wom ô boo ? Jé é bo wo ?"

Mone na,

"Momo, m'ate kate wo na, m'aye'é fianga".

Nyia ve beta bulan. Eyoñe lale mon ve beta telé anyu yôp, a nga tat. Nyia na,

"Jé m'akôsa beta ke ? Ke a ye'é fianga".

Nde ayañ e wô'ôya. Ve e nga zu d'adené nlô. Ve daa nlô dumba'a, ve bi mon ônon, a nga min. Mon ônon a beta fe kobô. Nyia na,

"Ke a ye'é fianga",

Ve ke ke ôyap. Eyoñ a nga bulan, a vi'a zu koé na, ayañ e maneya mine mon.

Ane mon ônon a nga wu ana, a ye'é fianga.

 
 

Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive