Page d'Accueil

Kulu a nga mane nyu Ze bôñ

   

A nga bo na, beta bôñ a nga tele Ze bilik, Ze émien a bo a kele a nya’a je. Môse wu Kulu na, « Bôñe Ze a bo a za’a ve bia nyô, ve ôyôme jôm. M’atame je ke nyu ». Nde Kulu a nga kôlô, ve yale bili’i bi Ze. A ke koé na, beta élé ate a tele. Kulu a ntele élé si. A fombô a fombô na, a lô ane Ojoé a zu. Ojoé na, “A Kulu, w’abo jé va ?” Nye na, “A Ojoé, avale boñ ene yôpe va, za’a bi tame je ke nyu”. Ojoé ve so, nye na, « Futi’i me mfek ».

Nde Ojoé a nga futi nye mfek. Ojoé ve bete yôp, akekui abôñe boñe na, Ojôé a nga la’ate bôñ. Kulu na, « O bo’o ô bo’o na, ane ô wô’ô na, ‘Etôk !’ ô sôé me anyu ; ane ô wô’ô ke na, ‘Viñ’ ! Esaé !’ ô wua me si ». nde Ojoé a nga la’ate bôñ. Kulu na, « Etôk ! » Ojoé ve nyoñe bôñ, ve sôé nye anyu. A nga beta la’ate. Kulu na, « Etôk ! » Ojoé ve beta sôé nye anyu.

A fombô Kulu a fombô na, a lô ane Ze a zu éli’akôé, Kulu na, “Viñ ! ésaé !” Ojoé ve bepe nye ésaé. Ze ke ve ne kitik ! a suan élé si. A daa daa mise na, a lô ane Ojoé a bete. Ze a kute kôp. Nye na, “A Ojoé, nde wo w’amane me bôñ”. Ve bête yôp, a bi Ojoé, a nga vam nlô élé. Nde Kulu a nga jaé tu’u betite nalé, ve bo kele be nalé. Be ja’a boñe Ze, Ze ke ve bi betite befe.

Môse wu, nde Okpweñ a nga so, ve kui be Kulu. Kulu na, “A Okpweñ, za’a bi tame ke di bôñ”. Okpweñ na, “Nkelek”. Nde be nga lumbu afan, ve ke suan élé boñe si. Kulu na, « Futi’i me mfek, bi ke élé yôp ». Ane Okpweñ a nga futi nye mfek, be ve bet élé. Nye Okpweñe na, “O bo’ane ô wô’ô na, ‘Etôk !’ ô sôé me anyu. Nge ô wô’ô ke na, ‘Viñ ! ésaé !’ ô wua me ésaé muli”. Nde Okpweñ a nga la’ate bôñ. Kulu na “Etôk !”

Okpweñ ve sôé anyu dé, te ke ve Kulu. A beta la’ate, Kulu na “Etôk ! »  Okpweñ ve sôé ve anyu dé. Adaa Kulu a daa mise na, a lô ane Ze a zu, Kulu na, “A Okpweñ, viñ ! ésaé !” Okpweñ ve li’I Kulu yôp, ve ne pobobo ! a sise si. Ze ke ve ne kitik ! Adaa a daa mise yôpe na, a lô ane Kulu a bete. Ze na, “E ! za nyô ? A Kulu mo tat, nde wo w’amane me boñe nyô ?” Ze ve nyoñe Kulu, ve bibi si. Kulu na, « Mesebe ! Ane me nga so nkôl Otu’utu, m’abôbôlé ». Nde Ze a nga beta bete nye. A ye jô na, a bibi si, nde a nga vi’a wua nye ôyap, ve ne feleñ ! Kulu a vi’a ke ku ôyap. Ebol nko’o si, liit ! Ze a beta ke jeñ, ne jeñe jeñe jeñe ! te fe yen. Akôlô Ze a nga kôlô na, nde Kulu a nga kui ébol nko’o si, ane a nga ke ja dé.

Kulu a mane nyu Ze bôñ ana.

 

 

 

Page d'Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive