Page d'Accueil

Metyiñe Mebaé Me Nga Wôé Obam Afan

   

A nga bo na, Obam Afan ba ntyi be nto. Nde ntyi a ne ñwua mfan. Nde a nga ya’an ntyi, nye na,

« Eto ése w’aye tabe, éyoñe ô zuya afan, nge ô wô’ô na, ‘Vioolo, vioolo ! wôna ma le. Nge ô wô’ô ke tyiñe fe, ô nto ve wôé ; wôna, sa fe ma le ».

Nde ntyi a nga tabe. Ve wua mfan, a wôé anon afe. Eyoñ ése a wô’ô na ,

“Vioolo, vioolo”

Nye na,

“Nnômngone wome le”.

Môs éziñ, nde a nga kôlô, a ke afan.  A nga ke élobé élobé. Avô’ôlô a vô’ôlô kindi’i na,

« Mvaé se féô ! Mvaé se féô »

Ntyi ve kolé mfan. Nye na,

« M’ayem ônon vi akobô vi ».

Afombô a fombô na, a lô ane ô bete. Ve beté mfan,

“Baññ ! »

Obam Afan, tyiñela tyiñelan, si fuk ! Nye na,

« A mentyi, w’awôé me a jé ? »

Ntyi na,

“Eññ, m’awôwôé wo ; womien ô wôéya womien. Bia wo bi nga ya’ane na, ‘Nge ô wô’ô  na, Vioolo, vioolo !’ wôna ma le. Nge ô wô’ô ke nkobô mefe, ô nto ve wua. Nde m’ate wô’ô na, ‘Mvaé se féô ! Mvaé se féô !” Ane m’ate wua. Tyiñe jôé ébaé nje é wôéya wo, ma me nji bo bijô ».

Ane Obam Afan a nga wu ana a tyiñ ébaé.

        

 
 
 

Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive