Page d'Accueil

Môt ba Mvin

   

A nga bo na, môt a nga bo a wu'a éjangu. Nde môse wu a nga ke afan. A ke sobô, a nga loene tit. Mvin é nga so. Môt ve jô'é nga, Mvin é bômbô. Nde a nga ke dutu Mvin. Ve mane fañ, a tyelé étu. Ane a nga lumbu zene ya ja.

A ke kui afane zañe na, a nyoñe Mvin, a jô'é si. A nga soé Mvin ékôp. A mane soé ékôpe na, nné ane a jô'é ékôpe si, Mvin ve ne ndômeké ! j'atebe tetele. Môt na,

"A !"

Ane a jô na,

"A !"

Mvin ve ne jôbôk, ve ke tebe analé. Môt ve kute kôp, nye na,

"Za aval ôsone jame di ? M'aye ke kat aya ja ?"

Môt ve bete mis, a mfonô ane Mvin é tele. Nye na,

"A Mvin, ôson ! Oson be wo, ôsone fe be ma. A ye bo na, éyoñ m'aye ke jale den, me nga ke m'abili ékôpe mo, bôt b'aye me sili na "Tit é né ?" Me na, m'ate wôé Mvin, me mane soé ékôp, ane j'ate beta kôlô si, é ké. B'aye woé me abui, a sôô ma. M'aye wu ôson. Nde a ye bo na, nge wo ke ô kele nsoé nyô, éyoñ w'akui vôm bemvin bevo'o be né, minlo mi ake mi ajum ana be sili wo na, "Jé j'ate wo bo ?" Wôna, "B'ate wôé ma, be mane tun ékôp". Bemvine bevo'o b'aye mate wo, a woé wo. Wo ke ô be'e ôson ôvok. Nde m'ajô na, a za bo na, me ôsone via bôt, wo ke ôson ôvo'o betit, m'aye'elane wo na, a Mvin, za'a bômbô si, me ba wo".

Ane Mvin é nga jibi zu, ve beta bômbô si. Nde môt a nga ba Mvin. Ane a nga ke ja.

Ane Mvin é nga jibi wô'ô môt ana.

 
 
 

Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive