Page d'Accueil

Ngbwa Ze ba Mvom

   

A nga bo na, Ze ba Mvom ve bo ñgbwa. Ze a nyoñ nga, a kee Mvom amvôé ; Mvome fe a nyoñ nga, nnye ke a kee Ze amvôé. Nde éyoñ b'abo ñgbwa nalé, nde zene jap é ne nseñ be Kulu. Môse wu Kulu a bô si, a teme na. Ze a vamé ébon nseñ, a zu nyin aba, a nga wo'an. Kulu na,

"A Ze mo tat, w'ake vé ?"

Ze na,

"M'ake yen mvôé jam, Mvom. M'akate wo, a Kulu mo tat, aval abeñe minga Mvom a nga ve me amvôé".

Nde a nga tabe mon étun, ve kôlô a ke. Eyoñ Kulu a nga yeme na, a nto ôbe ôyap, ve dutu mon nku, a nga bôm. Nye na,

"Ngbwa ne dibidibi, ñgbwa ne kolakolan, môt a ñwu ñgbwa nyô".

Ve jô'é nku abôla'a énoñ.

Ze bômbô jian na, melu mebaé, ve bulane ja dé. Melu mefe mebaé, Kulu a bebe na, Mvom a vamé, a nga lôt. Kulu na,

"A Mvom, w'ake vé ?"

Nye na,

"M'ake be mô Ze".

Ve lôt. Eyoñ Kulu a nga yeme na, Mvom a nto ôyap, nye ve dutu mon nku abôla'a énoñ, ve beté mebo, a nga bôm :

"Ngbwa ne dibidibi, ñgbwa ne kolakolan, môt a ñwu ñgbwa nyô". Ve beta jô'é mon nkul abôla'a énoñ.

Mvom ke kui be Ze na, ve tabe. Mam me ngô'é, Ze na,

"Kele nyo ngal a ne nda".

Mvom ve ke bômbô si nda, ba nga Ze. Minga na,

"A Mvom, ye w'ayeme fo'o na, me ne abum ?"

Mvome na,

"Me yemeya".

Nye na,

"Ya, ve jam m'akate wo ajô abume di e ne ve na, m'ayeme fo'o na, ô ne me nnôm. Eyoñ m'aye biaé abume di, m'aye fo'o be'e mone wom ve doé ékôp mvom. Ye ô wô'ôya ?"

Mvom na,

"M'awôk".

Melu mebaé Mvom ve bulane ja dé. Ayôm melu, Ze na,

"Me keya be mô Mvom".

Ve kôlô a ke. A nga lôt nseñ be Kulu. Kulu na,

"A mo tat, ye ô ke jian be nyo mvôé Mvom ?"

Ze na,

"Ya, me nga ke".

Ze ve lôt. Eyoñ a nto ôbe ôyap, Kulu ve dutu mon nku,

"Ngbwa ne dibidibi, ñgbwa ne kolakolan, môt a ñwu ñgbwa nyô". Kpwe'elé ! a fiti mimbas nku.

Nde Ze a nga kui be Mvom. Alu viu, Mvome na,

"A mô, kele bômbô si. Nneñ a lulum akoñ ngô'é".

Ze ve ke bômbô si, ba nga Mvom. Minga na,

"A Ze nnôme wom, ye w'ayeme fo'o na, me nto abum ?"

Ze na,

"M'ayem".

Nye na,

"A nto ve kômesan. Abum me be'e di, éyoñ m'aye biaé, m'aye be'e mone ya été ve doé ékôpe Ze. M'ayeme fo'o na, ô ne me nnôm".

Bia tyé, Ze ve ke ja dé. Bone melu, foé é nga so be nga Ze na,

"A Mvom, nyo ngale ya be Ze a lôm mbañete na, ô jeñe doé. Mon a bialéya".

Nde Mvom a nga lumbu éngas, a ke a jeñe bimvu. A zu koé na, beta ésa émvul a tele. Ve bi, a nga min. A bômbô vôm ate na, ngum ngon. Emvul é nga mane boé. Nde Mvom a nga kôlô, a nga min ékon. Abe melu, ve kôlô, a ke bômbô ôsôé, ve te'anyu ôsôé akôé, zute ke ôsôé nnké. Ve a nga mane nya'a bives. Akôlô ya valé, a zu beta bômbô éngas melu mebaé, ve ne fiat ! ékôp j'asoé. Mvom ve to'é ékôp, ve ke ja. A nga mane loé doé, ve tyelé étu. Nde a nga lumbu be Ze, a ke bi mon. Nde a nga kui, ve to'é doé, a kee ngal amvôé. Minga a nga vak.

Melu mebaé, Mvom ve bulane ja dé, a zu koé na, ngale ke a biaéya, nyô a mbe ngal amvôé Ze. Foé é nga ke j'atyiñelan, e ke koé Ze. Be na,

"Minga wôé ya be Mvom a biaéya, a nto ve jeñ ékôpe Ze, ô bo doé".

Ve Ze a ntele fe'e ne vema, te yem ane a ye taté bo. Nde a nga loene bone bese. Jaé Ze, Mveme Ze, Akulu Ze, Nlô Ze, Asôñe Ze. Nye bese na,

"Za a jibi jame di, me soé nye ékôp mfa'a wua, me bo doé ? A bone bam, ôson. Som Mvom a zuya liti doé".

Bone bese na,

"Beza ? Ye be wô'ô soé môt ékôp, a vee ?"

Ze émien ve ke bômbô si, nye Jaé Ze na,

"Za'a soé me mfa'a nyôle wua".

Jaé Ze ve dutu ôtyeñ, ve a nga soé ésa ékôp. Ze a nga ye wu mintaé. Ve mane soé Ze ékôp. Ze ve bi aveñ, ve ne vieleñ, vieleñ, veieleñ ! a nyian. Ngô'é é nga ke si na, ve ba'a mo na, joaé ! Miñyôn ve kutan, be na,

"Ze a wuya".

Kulu a nga zu a yôn. Nye na,

"Nne me nga jô va na, 'Ngbwa nyô, môt a ye wu été'".

Ane Ze a nga wu ana.

 
 

Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive