Page d'Accueil

Tit te minlem, bôt te minlem

   

Mongô a nga ke jian. Ane ngon é nga diñe nye, ve tabe ngume môs ôte, te ke di jôm. Eyoñ ngô’é énga bo, nyia ngon ve yam nname wua, a beta ntuba wua, a lôm aba. Nye na,

« Jé m’akôsa wu nju’u ya kandé bidi megaé mebaé ? Ke nnôme wom ba nnômengon b’aye di vôme wua ?”

Eyoñ bidi bi nga kui aba, ésa ngon ve nyoñ, a mane di bise. Nye na,

« Nnômengon a ye ke di émbié nda ».

Akekui ndôman éte é nga bômbô zaé. Bia tyé, ndômane na,

« Me tame yen, ndô’ôtô be nga vuan ».

Be ve beta bo nye ve avale da.

Eyoñ tyé é nga lendé, mongô ve nyoñ ngale jé, ve lumbu fé. Nye a so, mian ve so. Ve bete nga, miane ve ébôñ ébôñ. Mongô ve nyoñ mian, ve mane ba, a nyoñe tit ése, a mane fiti ékôp été. A nyoñ nlem, a wua fé. Ve kui ja, a to’é tit, a kee betyi. Eyoñ be maneya same tite si, te ke yen nlem.

Be na,

“Ndô’ôtô a te vuan, be tame ke sili nye”.

Be na,

“Ye w’ate vuan nleme tit, bi nji yen nlem ?”

Nye na,

« Ke mame ya nlame wu me ne nalé. Tit te minleme fé, nalé fe bôt te minlem nlam ».

Eyoñ jam ete e nga bo nalé mebo mebaé, ésa ngon a nga bondé fek. Ve loen nga, a sili nye na,

« O wô’ô bo aya nda nne ? »

Minga na,

« Me wô’ô lôm bidi ngaé jia ; me na, mi ne bebaé ».

Nnôm a semen. Nde a nga bi nnôme kup, ve wôé nye. Be mane yam, ane a nga loen nnômengon.
Nye na,

“Tame zu, bi laa minlañ”.

Eyoñ nnômengon a nga so, a nga jô nye na,

“Tame taté di”.

Eyoñ a nga mane di, a nga jô nye na,

« Bi aye laan éyoñ éfe ».

Tyé kpwa, ndôman ve to’é nga, ve lumbu fé. Nye a so, zip j’aso. Ve jô’é nga, zip é kpwé. A mane ba, a liti zip ése ékôp, a fiti fe nlem ékôp été. Ane a nga zu kee betyi. Eyoñ be nga fombô, a teme na, nlem ô nto été. Ane be nga sili nye na,

“Betite ya mvus be nji bo minlem. Eyoñe ji bi ate yene tit w’ate soo ése, nalé fe nlem ô mfiti été amu jé ?”

Ndômane na,

“M’ayem ; amu éyoñe ji tit é nto minleme fé, nalé fe bôt be nto minlem nlam”.

Ane betyi be nga yeme na, nde ndôman éte é nga ye wu zaé,

“Amu bi nji bo minlem”.

 
 

Accueil Copyright © 2008-2011, Culture Vive