Page d'Accueil

Ye ô Bili Abô Afe

   

Ndôman é nga so a zu jian ngon. A nga sili nye na,

 “A minga, ye w’adiñe ma ?”

Minga na,

“Ya, m’adiñe wo”.

Nye beésa na,

“M’aluk”.

Beésa na,

“ Ke ô lô abo dada, ye a wô’ô ke aluk ?”.

Mongô na,

“Ja’a nalé, m’ayebe, m’aluk”.

Be nga ke bombô si nda.

Alu se mongô a nyoñe bisongo bibaé, a tolé nye abo. Ve minga a nto mebo mebaé. Tyé kpwa, bôt be lô ane a wulu mebo mebaé, be semé. Mongô a nyoñ akum, a mane ve’e minga, a lu’u kik, a kele nye ja dé. Ve loñe ke nda, a nyiñeli nye été. Nalé be nga to alu’u mvo’é.

Môse wu, minga na,

“Me tame ke jañe dam”.

Nnôme na,

“O jika’a so”,

Ve tiñeti melu. Melu ve mane selan. Nde nnôm a nga ke a tôñe nye, nye na,
“A minga wom, me zuya nyoñe wo, a kôsa yen ane melu me maneya selan”.

Minga na,

“W’aye ke me beta luk. Me beneya wo”.

Mongô a semé, nye na,

“A minga wom, jé’é bo ? Za’a bi ke ja”

Minga na,

“M’ate jo na me bene ya”

Minga a nto na, bimo, a so mfa’a nlam wu, a ke mfa’a nlame wu. Môs ôse, éyoñ tyé ja ke lendé, à nto bimo zañ, te fe tabe vôme wua. Nde nnôm a loene nye, teke fe bisi nnôm. Nnôm nye na,
“A minga wom, ye ô bili abô afe” ?

Minga teke bisi

Nnôm na,

“Me se ébuk, be ke’e me ve akume dam”.

Be nyine ke nda, alu viu ! Mongô a beta nyoñe bisongo bibaé, a jôtane nye. Ve ne ndatak ! A li’iya ve abo da. Tyé ve lende, mongô na,

« Be ke’e me akume dam ».

A mane nyoñ akum, ve li’i minga na, abo dada, amu a nga bo mebun, te semé môt a nga bo nye mvo’é.

 

 

 

Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive