Page d'Accueil

Za–a–se–nga ?

   

Môt a nga lu’u minga. Nde a nga bôme minga ate, aveñ ve balé nye. Ane minga a nga tup, a ke jañe dé. Eyoñ bendôm be nga yene, ane be nga jô na,

“Nge mongô ate a ye zu tôñ ngale ja, be tame bôme nye”.

Ane be nga zu kate mongô foé éte.

Nde mongô ate a nga kus mvu, nye na, ake kôté je minga wé. Ane a nga yôlé je jôé na, « Za–a–se–nga ». Eyoñ a nga kui be ntyi, ane mvu é nga ke nyin nda. Mongô ve loene na “Za–a–se–nga”. Eyoñ bemiaé be nga kômbô bôme nye, ntyi na,

“A bone bam, ye mi nji wô’ane a te loen mvu jé na, « Za–a–se–nga » ? Ke a jô na, mia fe mi bili binga mi aye bôme be môs éziñ”.

Ane a nga nyoñ nga, ve kee nye. Ane mongô a nga bulane ja dé.

 
 

Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive