Page d'Accueil

Ze a nga lu’u binga

   

A nga bo na, Ze a nga lu’u binga. Eyoñ a maneya lu’u be, ane a nga dañe nye’e minga wua, ve mvaé. Ane a nga ve Nyô’ô alup, te ke nye’e nye. Nde a nga tabe. Môse wu nye na,

“M’atame ke minneñ”

Eyoñ éte a nga ke a wulu afan afan. Ane a nga dimi fé, te ke fe yeme zene ya ja. Eyoñ éte Nyô’ô a nga jô na,

“Nga mi ake fe loene nyo nnôm ? »

Ane binga bese be nga kôlô, be nga ke b’aloen nnôm, Nyô’ô a li’i a to si. Be ve ke b’aloen, Ze te ke yebe. Ajô te be nga mane so.

Eyoñ éte Nyô’ô a nga sili be na,

“Ye a yebe ?”

Be na,

“A nji yebe”.

Nye na,

“Tama jô’an, me ke me tame ke loen”.

Nde Nyô’ô a nga kôlô si, ve ke bet élé, ane a nga kui ôyom élé, a nga loene Ze. Ane Ze a nga wôk. Ze na,

“Nde nne zene ya jal é ne li. Ke tyiñe Nyô’ô j’akôbô nyô ?”

Wôna Ze a nga so, a zu kui ja dé.

Ane Ze a nga sili na,

« Beza beza b’ate loene ma ? »

Ane Nyô’ô a nga jô na,

« Binga bôé bese b’ate loene wo, wo te ke wôk. Ane me Nyôk m’ate zu wo loen, ane w’ate wô’ô tyiñe jam”.

Ane Ze a nga nyoñ aluk, a ve de Nyôk, nye na,

“Nge te wo, ve me nji so m’ate dimi fé”.

 

 
 

Accueil Copyright © 2008-2011, Culture Vive