Page d'Accueil

Zo'o ba Kôsô

   

A nga bo na, Kôsô a nto. Nde ngum été Kôsô, éyoñ ése a tebe, ve solé abo da afap été. Nde Zo'o a nga kôlô, ve kui be Kôsô. A lô Kôsô a tele ve abo da. Nde be nga mane yame Zo'o bidi, mbon été ne lut, be zu telé Zo'o si. Zo'o a nga di. Zo'o na,

"Aval avoñe jôme di d'asoso vé ?"

Kôsô ve fame vioé ne nge'eté ! Nye na,

"Ajo ya Zo'o, a mo tate. Ke me wô'ô bo, éyoñ me sameya beyeñ, éyoñ éte m'atyi' abo, me nga yam nneñ. Abo dam w'adi le".

Zo'o a semé. A fombô nté ôse a nga to, Kôsô a tele ve abo da. Zo'o na,

"Ke Kôsô a bele. Nté éto ôse me tabeya va, a fombô Kôsô, a tele ve abo da".

Nde Zo'o a nga mane di bidi. Nye na

"A Kôsô, me keya ja, ô tôñe me den melu mebaé".

Kôsô na,

"Kele mvo'é".

Wôô ! Zo'o a ke.

Melu mebaé, kpwas ! Nde Kôsô a nga dutu ntum, a nyoñe fe ôbo mfek, a tyelé étu. Ane a nga loen Ekpwalé Kôs, mon wé, nye na,

"Nke, ô liti me be Zo'o".

Ane be nga baman be nga suane be Zo'o. Zo'o ve zu batane nye. Zo'o na,

"Oyôme Kôsô, wo ô vi'a kôme me yam abo dôé, ngumane ke beta abo wom".

Zo'o nye bone na,

"Tyaan nja'a".

Beyale ke be nga yam bikon. Bon ve mane kôbane beta nduan. Eyoñ nduan é nga bo abui, be nga jé nduan. Zo'o ve soo abo, nye na,

"Nne Kôsô a nga lepe me ana".

Ve nyoñ abo, ve ke telé nduan été. Be maneya ta mbamba be akaé si. Abo e nga tôtan, kpwok ! kpwok ! kpwok ! Zo'o a nto na, a nyimelan, a bo'o nyô, édudu'é nga kui nyô, ve abo e tôta'an nduane va. Mevoñ me nga so. Zo'o a ye kôlô, a wô'ôson. Nde mevoñ me nga mane kuii. Be nga be'e a bikon, be nga ve Kôsô. Kôsô a nga mane di. Kôsô na,

"A Zo'o, me keya ja".

Zo'o na,

"Kelek".

Zo'o a bete fe abo si va, ve ane w'abete nkok. Nde bon be nga bete nye, be kele nye aba. Ngô'é é nga ke si na, Zo'o a nga same nyo, mieññ ! Ane Kôsô a nga du'u Zo'o ana. Nde som a wô'ô solé abo afap été.

 
 

Accueil Copyright © 2007-2011, Culture Vive